← Terug naar website

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 19-7-2012

Welkom bij Card2app!

Hartelijk dank dat u onze producten en services gebruikt. De producten en services worden geleverd door Card2app Ltd, gevestigd te Maassluis, Nederland. Door onze producten en services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze producten en services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de producten en services worden weergegeven. Misbruik onze producten en services niet. Verstoor onze producten en services bijvoorbeeld niet en probeer de producten en services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze producten en services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze producten en services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken. Door uw gebruik van onze producten en services verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze producten en services of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze producten en services niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze producten en services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze producten en services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen. In onze producten en services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Card2app. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen. We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de producten en services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Uw Card2app-account

U heeft mogelijk een Card2app-account nodig om sommige van onze producten en services te gebruiken. U kunt uw eigen Card2app-account maken of er kan een Card2app-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Card2app-account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen. Volg deze instructies als u ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account vaststelt.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het privacybeleid van Card2app wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze producten en services gebruikt. Door onze producten en services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Card2app die gegevens mag gebruiken voor website en andere doeleinden in overeenstemming met onze privacybeleidsregels. We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden, in overeenstemming met het proces dat is uiteengezet in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.

Uw inhoud in onze producten en services

Sommige van onze producten en services staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u. Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze producten en services verleent u Card2app (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze producten en services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze producten en services staakt. Bepaalde producten en services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende producten en services is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze producten en services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze services. Meer informatie over hoe Card2app de inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of in de aanvullende voorwaarden voor bepaalde producten en services. Als u feedback of suggesties voor onze producten en services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Onze producten en services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze producten en services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we de producten en service opschorten of zelfs volledig stopzetten. U kunt uw gebruik van onze producten en services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Card2app kan ook op elk gewenst moment de levering van producten en services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze producten en services. We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we de producten en services stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die producten en services te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze producten en services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de producten en services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze producten en services. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen Card2app en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de producten en services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de producten en services, de specifieke functionaliteit van de producten en services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de producten en services om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de producten en services als zodanig (‘as is’). Sommige rechtsgebieden stellen voorwaarden aan bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze producten en services

Indien wettelijk toegestaan, zijn Card2app en de leveranciers en distributeurs van Card2app niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade. Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Card2app en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de producten en services (of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de services aan u). In alle gevallen zijn Card2app en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht. We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten kunt hebben als consument. Als u de services gebruikt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

Zakelijk gebruik van onze producten en services

Als u onze producten en services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Card2app en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de producten en services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en services, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze producten en services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende producten en services. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor producten en services of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor producten en services, moet u uw gebruik van die producten en services beëindigen. Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict. Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Card2app en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde-begunstigden worden ontleend. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen). Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden. De rechtbanken in sommige landen passen de wetten van Nederland niet toe op bepaalde soorten geschillen. Als u in een van die landen woont, zijn in gevallen waarin de wetten van Nederland niet worden toegepast, de wetten van uw land van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat het recht van Nederland, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht, voor zover wettelijk toegestaan, van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de producten en services.